Bouwkundige Keuring

Voor een bouwkundige keuring moet u bij ImmoPass zijn

In de immobiliënsector is transparantie lange tijd een hekel punt gebleven. ImmoPass wil daar komaf van maken door zich resoluut objectieve, technische controles als hoofdmissie te stellen. Een bouwkundige keuring uitgevoerd door onafhankelijke, erkende architecten wordt volgens onze bedrijfsfilosofie tot stand gebracht aan de hand van een beproefde methode, waarbij maar liefst tachtig aandachtspunten worden overlopen. Deze exhaustieve aanpak staat garant voor een diepgaande analyse, waarbij alle aspecten van het gebouw letterlijk worden blootgelegd. Een dergelijke audit levert soms verrassende punten op, die u niet meteen zijn opgevallen, of waarvan u misschien wel weet had, maar de gevolgen ervan niet in beschouwing had genomen.

Een bouwkundige keuring is dan ook een goede aanzet om tijdig te kunnen ingrijpen. Bovendien garandeert het u alle transparantie dankzij het alziend oog van de architect-expert, die op basis van jarenlange ervaring als geen ander de pijnpunten van een gebouw kent.

Werkzaamheden plannen op basis van de bouwkundige keuring uitgevoerd door ImmoPass

Onze technische expert zal op methodologische wijze een ruim aantal punten overlopen, en hier in een technisch verslag een overzicht van geven. In onze service is eveneens een indicatie inbegrepen wat de prioriteiten betreft voor eventueel uit te voeren herstellingswerken of dringende renovaties. Dit kan bijzonder handig zijn wanneer u als syndicus de agenda voor de algemene vergadering moet opstellen en er de wettelijk verplichte werkzaamheden ter verbetering van het gebouw in moet opnemen. Dankzij de bouwkundige keuring beschikt u over een rapport waarin de prioriteiten voor de komende jaren worden aangegeven.

Deze aanbevelingen zijn uiteraard niet bindend, maar geven u een technisch onderbouwde aanzet hoe u de fysieke gezondheid en vooral de nodige conformiteit van de gemeenschappelijke delen van het gebouw kunt vrijwaren, in het belang van iedereen. U weet met andere woorden of bijvoorbeeld isolatie als minder dringend nog even kan worden uitgesteld, omdat er in het gebouw een waterlek is ontstaan, waarvoor absoluut herstellingswerken nodig zijn. Op basis van de technische prioriteiten, kunt u dan in de agenda de dringendste werken ter goedkeuring voorstellen.

Het grote pluspunt van een bouwkundige keuring: uw gemoedsrust

Wanneer u de uitvoering van uw bouwkundige keuring aan ImmoPass toevertrouwt, kunt u er in ieder geval van op aan dat deze technische audit op professionele, neutrale wijze wordt uitgevoerd. Professioneel, omdat ImmoPass uitsluitend beroep doet op erkende architecten met meer dan tien jaar ervaring in de bouwsector. En neutraal, omdat deze mensen als externe personen geen weet hebben van de interne keuken binnen het gebouw of van mogelijke meningsverschillen tussen de verschillende bewoners of mede-eigenaren. Zij voeren hun bouwkundige keuring op volledig objectieve wijze uit, aan de hand van een tachtigtal checkpoints die de revue passeren, en op basis waarvan zij hun audit afronden.

Een dergelijke professionele knowhow betekent voor u een grote gemoedsrust. U weet immers dat een expert voor u een diepgaande analyse tot stand heeft gebracht, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten.

De noodzaak van een objectieve bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring kan als analyse uitsluitsel geven of een gebouw al dan niet technische interventies behoeft. Vaak is het zo dat men op basis van enkel vage vermoedens sommige dringende ingrepen onbedoeld te lang uitstelt. Wanneer een expert van ImmoPass echter een onderzoek naar de staat van het gebouw stelt, gaat hij de volledige bestaande situatie screenen, los van vermoedens. Dit kan heel wat verborgen mankementen aan het daglicht brengen. De technicus vat de bestaande situatie in een verslag samen, waarmee de bouwkundige keuring vertaald wordt in een handig en vooral objectief overzicht, gebaseerd op de bestaande feiten.

Het voordeel van deze objectieve vaststellingen tijdens de bouwkundige keuring is dat de expert aanbevelingen formuleert om ontdekte mankementen aan te pakken. Hij stelt de beste manier voor om te voorkomen dat aanwezige gebreken op termijn met omvangrijke, dure interventies moeten worden aangepakt. Tijdig een probleem aanpakken en oplossen bespaart heel wat geld uit en voorkomt waardeverlies van het vastgoed. Dankzij de objectiviteit van de technicus, wordt de aandacht gefocust op problemen die met prioriteit moeten worden aangepakt. Zo wordt vermeden dat tijdens overleg tussen mede-eigenaars iemand het laken naar zich toe trekt en er werkzaamheden worden gepland die eigenlijk niet echt dringend zijn, ten koste van andere werkzaamheden die wel in ieders belang zijn.

De autoriteit van een bouwkundige keuring van ImmoPass

Binnen de immobiliënsector zijn wetgevingen en nieuwe normen een dagelijkse realiteit die constant evolueert. ImmoPass volgt deze evolutie op de voet op en is dan ook in staat om op elk ogenblik een bouwkundige keuring uit te voeren die aansluit bij alle aspecten wat voorschriften en normen betreft. Het label ImmoPass certified is ronduit een erkende waarde binnen de vastgoedsector: het getuigt dat een expert-architect een objectieve beoordeling over een bepaald vastgoed in een technisch verslag heeft geformuleerd. Dit label vormt een meerwaarde wanneer de commerciële waarde van een vastgoed wordt bepaald, bijvoorbeeld wanneer het te koop wordt aangeboden.

Deze autoriteit van de bouwkundige keuring van ImmoPass is gestoeld op de visie die ImmoPass als onderneming hanteert. Wij werken uitsluitend met ervaren architecten die in de bouwsector heel wat realisaties op hun palmares hebben. Deze ervaring is een belangrijke inbreng om een correcte beoordeling te kunnen uitspreken. Verder hanteert ImmoPass een checklist waarin maar liefst tachtig aandachtspunten aan screening worden onderworpen. Onze bouwkundige keuring is dan ook een van de meest exhaustieve keuringen op de markt, afgestemd op de wettelijke vereisten en recente nieuwe verordeningen van hogerhand.

De objectiviteit en volledigheid van onze bouwkundige keuring is voor al onze klanten de hoofdreden waarom ImmoPass de voorkeur verdient. De technicus van dienst formuleert aanbevelingen wat eventuele werken betreft om in de toekomst problemen te voorkomen. Dit is handig om een reële inschatting te maken van het budget dat voor dergelijke werken moet worden uitgetrokken. Onderhoudswerken kunnen op die manier in een meerjarenplan worden opgenomen, met een spreiding van de kosten, in functie van prioriteiten die uit het verslag van de expert blijken.