Bouwtechnische Keuring

Een noodzaak werd ingevuld met de komst van de bouwtechnische keuring

Op de immobiliënmarkt waait sinds enige tijd een nieuwe wind. Het werd steeds duidelijker dat bij het verhandelen van vastgoed nood is aan een technische audit, die op objectieve wijze de staat van een gebouw samenvat. Een degelijke bouwtechnische keuring gaat ook in op uit te voeren werken wanneer bepaalde onvolkomenheden of gebreken worden vastgesteld. Samen met het opsporen van eventueel uit te voeren werkzaamheden, wordt ook aangegeven waar men best prioriteiten legt, zodat een meerjarenplan voor deze werken kan worden voorzien. Klinkt mooi, denkt u misschien, maar is dit ook werkelijk uitvoerbaar? ImmoPass geeft u daar een volmondig ja als antwoord op. Net zoals u bij de aanschaf van een auto een technische keuring vraagt, kunt u ook voor vastgoed een dergelijke bouwtechnische keuring laten uitvoeren.

Is een bouwtechnische keuring verplicht?

Neen, of beter gezegd “nog niet”, maar het is absoluut aan te raden om dit toch te laten uitvoeren. Enerzijds omdat u anticipeert op eventuele wettelijke verplichtingen in de nabije toekomst (zo voorziet de wet dat een EPC (energieprestatiecertificaat) vanaf 2022 verplicht beschikbaar moet zijn), en anderzijds omdat u zo veel beter zicht hebt op de werkelijke staat van een gebouw, dat heel wat zichtbare en onzichtbare gebreken kan hebben waar u geen erg in hebt. Het feit dat een bouwtechnische keuring niet verplicht is, kan een verkoper ertoe aanzetten om deze audit te weigeren.

Dat mag perfect, maar bij u als kandidaat-koper is dit al een teken aan de wand dat er misschien wel iets loos is, of dat de vraagprijs gezien de werkelijke staat van het gebouw niet echt in verhouding is. Dus in geval er geen technische audit plaatsvindt omdat de huidige eigenaar dit weigert, weet u zonder concrete gegevens ook al veel meer dan voordien... Wanneer beide partijen echter akkoord gaan om een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren, dan kan deze audit voor allebei een interessante inbreng betekenen, want ook de sterke punten van het gebouw werden netjes in het auditrapport vermeld.

De bouwtechnische keuring voor een ImmoPass Certified garantie

ImmoPass heeft zich toegelegd op het opstellen van technische inspecties van gebouwen, met objectiviteit en grondigheid als uitgangspunt. Objectiviteit, omdat onze inspecteurs, erkende onafhankelijke architecten met meer dan tien jaar ervaring, wars van de context waarin aan- en verkoop plaatsvinden zich enkel toespitsen op de bouwtechnische kenmerken van het betreffende pand. Grondigheid, die verzekert wordt aan de hand van een checklist opgesteld door specialisten in de bouwsector, om een lijst van maar liefst tachtig checkpoints stap voor stap af te werken. Op basis van deze bevindingen wordt een verslag van de bouwtechnische keuring opgesteld, waarmee het onderzochte gebouw voortaan kan bogen op een waardevol ImmoPass Certified label. Hoewel een dergelijke audit niet verplicht is, vormt het een bewijs van professionele transparantie. In geval van bijvoorbeeld mede-eigendom kan dit rapport als uitgangspunt dienen om op de agenda van de algemene vergadering te voorziene onderhoud- en herstellingswerken op te nemen.

De voordelen van een bouwtechnische keuring op een rijtje

Objectiviteit is een eerste troef die van een professionele bouwtechnische keuring een waardevol instrument maakt om tussen koper en verkoper of tussen syndicus en belanghebbenden een rationele verstandhouding te bewaren. De keurder die het verslag opmaakt, heeft geen interne belangen in het gebouw dat hij aan een bouwtechnische keuring onderwerpt. Hij is een outsider die omwille van zijn bouwtechnische kennis om een screening van het gebouw wordt gevraagd. Het resultaat van zijn bevindingen wordt in een verslag samengevat. Deze objectiviteit garandeert een neutrale beoordeling van de staat van een gebouw.

Het verslag met de beschrijving van de staat van het gebouw wordt door de keurder vervolledigd met aanwijzingen en adviezen om bepaalde problemen aan te pakken. Op die manier is het verslag van de uitgevoerde bouwtechnische keuring een concrete aanzet om bijvoorbeeld uit te voeren werken te plannen. De technicus die de bouwtechnische keuring uitvoert, zal immers ook aangeven hoe een vastgesteld probleem zoals een gebrekkige isolatie of onvoldoende verwarmingsvermogen kan worden opgelost. Dit biedt eigenaars van een mede-eigendom en vooral de syndicus die voor het beheer van het vastgoed instaat een houvast om een plannning ter verbetering van de woonkwaliteit op te stellen.

Een derde voordeel is dat een bouwtechnische keuring toelaat om de concrete waarde van een gebouw in kaart te brengen. Niet alleen kandidaat-kopers hebben hier nood aan, wanneer zij willen weten of hun toekomstige eigendom de investering waard is, maar ook de eigenaar zelf heeft alle baat bij een bouwtechnische keuring, die naast eventuele zwakke punten ook de sterke punten van het gebouw in de verf zet. De bouwtechnische keuring is immers een blauwdruk van de bestaande situatie. Als leek is het moeilijk om deze situatie te vertalen naar “waarde” in de objectieve zin van het woord. Een vastgoedexpert kan dat wel. Hij screent het hele plaatje aan de hand van een uitvoerige check-list, waardoor elk gebouw op dezelfde, methodische manier wordt beoordeeld. Deze grondige doorlichting vormt de grondslag voor het omzetten van kwaliteiten en gebreken naar punten die voor de bepaling van de waarde meespelen.

Een bouwtechnische keuring van ImmoPass

ImmoPass heeft de nodige ervaring in huis om voor u een degelijk uitgevoerde bouwtechnische keuring op te stellen. Ons bedrijf hanteert een aantal objectieve methoden, zoals de checklist die onze experts tijdens de uitvoering van de keuring volgen, om verborgen gebreken maar ook kwaliteiten van elk gebouw in kaart te brengen. Deze bouwtechnische keuring vormt een waardevol uitgangspunt om bijvoorbeeld het energieprestatiecertificaat te laten opstellen. Sinds 2022 is dit certificaat een verplicht document wanneer een eigendom op de vastgoedmarkt te koop wordt aangeboden.

Met Immopass hebt u alvast een partner aan uw zijde die een bouwtechnische keuring voor u met de nodige kennis van zaken uitvoert. Ons certificatielabel is in de Belgische vastgoedmarkt een erkend label dat synoniem staat voor professionaliteit, gebaseerd op objectieve en grondige analyse van uw vastgoed. Dankzij ImmoPass weet u haarfijn waar een gebouw goed scoort, en wat er moet worden verbeterd.